Freshman Hike

A bonding experience for the Freshmen class. 
Back